მალე

ძალა წილადური ექსპონატით


თუ დადებითი რეალური რიცხვია, არის მთელი რიცხვი და არა არის არაზეზორიული ბუნებრივი რიცხვი, ჩვენ უნდა:

მაგალითები

შემდეგი: რადიკალური თვისებები