ინფორმაცია

მასივში რეალური რიცხვის გამრავლება


მოცემული რეალური რიცხვი x და მასივი ტიპის m x n, პროდუქტი x მიერ ეს მატრიქსია ტიპის x x n მიღებული თითოეული ელემენტის გამრავლებით მიერ x, ანუ ბიჯ = xaიჯ:

B = x.A

გაითვალისწინეთ შემდეგი მაგალითი:

თვისებები

ყოფნა და იგივე ტიპის მასივები (m x n) და x და ნებისმიერი რეალური რიცხვი შემდეგი თვისებების ღირსია:

ა) ასოციაციური: x. (yA) = (xy). ა

ბ) რეალური რიცხვის განაწილება მატრიცების დამატებასთან დაკავშირებით: x. (A + B) = xA + xB

გ) მატრიცის განაწილება ორი რეალური რიცხვის დამატებასთან დაკავშირებით: (x + y). A = xA + yA

დ) ნეიტრალური ელემენტი: xA = A, x = 1, ანუ A = A

შემდეგი: მატრიქსის გამრავლება